Polityka PrywatnościI. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem, który dane osobowe zbiera i przechowuje oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest: Beauty Style Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 9671440920, REGON: 387515939, KRS 0000869623.

2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem https://beautystyle.com.pl, zwany dalej Serwisem.

3. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji i czasu wizyty w Serwisie, identyfikator internetowy, informacje przekazywane za pośrednictwem urządzenia, za pomocą którego korzysta się z Serwisu oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Zakres zbieranych danych to przede wszystkim dane identyfikacyjne takie jak: imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, e-mail, pełen adres zamieszkania, pełen adres do korespondencji, dane dotyczące prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (Beauty Style Sp. z o.o., ul. Dworcowa 46 , 85-010 Bydgoszcz, NIP: 9671440920, REGON: 387515939, KRS 0000869623).

4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług Serwisu.

5. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.


II. PODSTAWA PRAWNA DO GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANAI DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,

2) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),

3) Szczegółową podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


III. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu:

1) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie –podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem Serwisu i formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4) zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia (wykonania umowy)- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

5) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

6) analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności i świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

7) marketingu produktów lub usług własnych, które mogą polegać na

wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika, kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, listownie oraz działania telemarketingowe) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, mogą być rejestrowane w logach systemowych, np. adres IP. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją usług lub wykonywaniem umowy dane osobowe będą ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym do obsługi handlowej Użytkowników, zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

2. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim jak np. kancelarie prawne.


V. PAŃSTWA TRZECIE

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Jednak gdyby taka konieczność zaistniała, Administrator przekaże dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, którego gwarancją jest stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub współpraca z pomiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (w przypadku przekazana danych do USA).


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przechowywania i przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

2. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, w tym na czas trwania rękojmi lub gwarancji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

3. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (z uwagi na fakt, że wynika on wprost z obowiązujących przepisów prawa, jest on niezależny od zgody Użytkownika).

4. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które miało miejsce przed jej wycofaniem.


VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownik posiada prawo:

1) dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii - Prawo pozwala m.in. na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu, w jakim czasie, o odbiorcach lub kategoriach odbiorów oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe), uzupełnienia danych osobowych (jeżeli są niekompletne) - prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”, 

3) usunięcia swoich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem, w tym kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe, dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego – Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzać danych osobowych uzasadnionych interesem Administratora objętych sprzeciwem, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania była zgoda Użytkownika - wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru.

3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.

4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji zamówienia.


IX. ZAUTOMATYZOWANE PODJEMOWANIE DECYZJI

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator z należyta starannością stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przed osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, kradzieżą oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Nośniki danych osobowych zabezpieczone są m.in. hasłem oraz programami antywirusowymi, które są na bieżąco aktualizowane.


XI. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@beautystyle.com.pl lub adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 46, 85-010 Bydgoszcz.


XII. POLITYKA COOKIES

1. W sytuacji przeglądania Serwisu bez podania danych osobowych, będą gromadzone niektóre dane techniczne (dane o użytkowaniu), generowane przy każdej wizycie na stronie internetowej Serwisu. Będą w tym celu używane jedne lub więcej plików cookies (tzw. ciasteczka).

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Beauty Style Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 9671440920, REGON: 387515939, KRS 0000869623 jako operator Serwisu – strony internetowej https://beautystyle.com.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (sessioncookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz

2) „stałe” (persistentcookies) – pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01 października 2020 roku.


Ekskluzywne oferty po zapisaniu się

10% zniżki po zapisaniu do newslettera!

Zapisz się do newslettera i badź na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz ekskluzywanymi promocjami.